Mevzuat

Beşiktaş Kent Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
AMAÇ
Madde 1:
Bu Yönergenin amacı Beşiktaş Kent Konseyi’nin ve organlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2:
Bu Yönerge, Beşiktaş Kent Konseyi’nin amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
DAYANAK
Madde 3:
Bu yönerge, 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76’ncı maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent konseyi Yönetmeliği’nin 10’uncu (değişik: RG.06/06/2009/27250) ve 16’ncı maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4:
a) Belediye: Beşiktaş Belediyesi’ni,
b) Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu,
c) Yönetmelik: 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ve 06.06.2009 tarih ve 27250 No’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliği,
ç) Konsey: Beşiktaş Kent Konseyi’ni,
d) Genel Kurul: Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurulu’nu,
e) Yürütme Kurulu: Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu,
f) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. Bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nı,
g) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
h) Meclisler ve çalışma grupları: Semt/ Mahalle, Kadın, Genç başta olmak üzere Çocuk, Yaşlı, Engelli, meclisleri gibi ilçe konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
ı) Kent Vizyonu: Kentin geleceği hakkında stratejik plan geliştirip, bu çerçevede toplanıp, plan doğrultusunda çalışmalar yapmasıyla kent kimliğini ortaya çıkaran, kentin çevresel, tarihi ve kültürel görünümünü,
i) Hemşerilik: Aynı kentte yaşamak ve bu kentin değerlerine sahip çıkmak, kenti korumak için çaba gösterilmesi durumunu,
j) Sürdürülebilir Kalkınma: insan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanmasını, ifade eder.
k) Divan: Genel Kurulun, düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin temini için gerekli önlemlerin alınması, düzeni sağlamak ve kongre gündemini icra etmek, sonuç tutanağını tutmak, ilgililere sunmak için katılan temsilcilerden seçilen 3 kişilik heyettir.
İKİNCİ BÖLÜM
Konseyin Görevleri ve Çalışma İlkeleri
GÖREVLERİ
Madde 5:
a) Meclisler ve Çalışma Grupları ile halkın yerel yönetim faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım olanaklarını sağlayacak yeni organlar oluşturmasına fırsat sağlamak ve destek vermek,
b) Tüm kentsel karar üretme süreçlerinde en yaygın katılım mekanizmalarının sağlanması amaçlanarak, emek, meslek örgütleri, demokratik toplum örgütlerinin karar ve yürütme organlarında yer almasına olanak sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmeye çalışmak
c) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, Beşiktaşlılık, hemşerilik ve kent yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
ç) Beşiktaş’ın kimliğine ilişkin, doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyoekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerini belirlemek ve tanıtmak,
d) Beşiktaş İlçesinin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Beşiktaş halkı ile birlikte kendi stratejik eylem planlarını hazırlamak, uygulama süreçlerini takip etmek,
g) Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek desteklemek,
h) Beşiktaş ilçe hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak ve meclis veya çalışma grupları kurmak,
ı)İlçeye ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşmasına katkıda bulunmak, sorumluluğu nedeniyle 5 yılda bir yapılan belediye stratejik planının hazırlanmasına ve her yıl güncellenmesine dair görüşler oluşturarak, belediyeye iletmek ve izlemek. Dönemsel ve konularına göre raporlar hazırlamak, kamuoyu ile paylaşmak,
i) İlçe kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
k) İstanbul ilindeki ve diğer illerdeki kent konseyleri ile bir araya gelmek deneyim aktarmak ve paylaşmak, ortaklık protokolleri düzenleyerek, işbirliği yapmak,
j) Meclislerin ve çalışma gruplarının Konsey Genel Kurulu’na sunduğu rapor ve önerilerin kabul edilenleri Konsey Yürütme Kurulunca, Beşiktaş Belediye Meclis gündemine alınmasını sağlamak ve uygulamalarını izlemek. Süreci kamuoyu ile paylaşmak.
ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 6:
Konsey, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:
a) Beşiktaş İlçesine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Beşiktaş İlçesinin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
c) Birleşmiş Milletler Zirveleri ve diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Beşiktaş’ta kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan resmi ve sivil toplum çalışmalarının Beşiktaş perspektifinden yaklaşmalarına katkı sağlamak,
f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,
g) Çalışmaları din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, sosyoekonomik durum ve siyasi görüş ayırımı yapmaksızın eşitlikçi bir anlayışla sürdürmek,
h) Çalışmalarda; bilimsel ve teknik gereklilikleri temel almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beşiktaş Kent Konseyi Üyeliği ve Organları
KONSEY ÜYELİĞİ
Madde 7:
Konsey aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
a) Kaymakam veya temsilcisi,
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Kaymakam tarafından belirlenen en fazla 10 kamu kuruluşu temsilcisi,
ç) Beşiktaş’ta bulunan 23 muhtarlığın %30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin birer temsilcisi,
e) Üniversitelerin birer temsilcisi,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Konsey tarafından kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.
ORGANLARI
Madde 8:
Beşiktaş Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
1. Genel Kurul
2. Yürütme Kurulu
3. Kent Konseyi Başkanı
4. Meclisler ve Çalışma Grupları
5. Danışma Kurulu
GENEL KURUL
Madde 9:
1) Konseyin en yetkili organı olup, 7. maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul (genel üye veya paydaş) toplantısı her yıl Mart ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
b) Konsey; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, yönerge değişikliği yapabilmek, görev alanlarına giren konularda Meclis ve Çalışma grupları oluşturmak ve gerekli kararları almak amacıyla toplanır.
c) Konsey Genel Kurulu; Semt /mahalle, Kadın, Çocuk, Gençlik, Yaşlı, Engelli meclisleri ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını onaylar. Bu Meclis ve grupların Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun gündemine alınan kararlarını görüşür. Kabul edilen tavsiye kararlarını Beşiktaş Belediye Meclisi’ne sunar.
ç) Konseyin çalışma ilke ve kurallarını belirleyen yönergeleri düzenler, Konseyin etkin, süratli ve verimli bir çalışma içinde olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, önlemlerin alınmasını sağlar.
Genel Kurul Yönetim İlkeleri
Madde 10:
a)Olağan Genel Kurul toplantıları Yürütme Kurulu tarafından belirlenir, ilan edilen tarih, saat ve adreste, kabul edilen gündem uyarınca Genel Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Yerel seçimler sonrasında ilk iki yıllık dönemde ve takip eden üç yıllık ikinci dönemde görev alacak kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi için olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılır.
b) Olağanüstü genel kurullar, Kent Konseyi Başkanı’nın (yürütme kurulu kararıyla) çağrısı ya da Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı teklifiyle olağan genel kurul toplantılarında yapılan çağrı şekliyle yapılır.
c) Seçimli Genel Kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemiyle toplantıya katılabilecek üyelerin listesi, olağan veya olağanüstü genel kurullarda en geç on beş (15) gün önce, Yürütme Kurulu tarafından imza karşılığı, taahhütlü posta, faks, Web sitesi duyurusu veya elektronik posta ile belgelendirilerek tüm üyelere duyurulur. Genel kurullar ayrıca halka açık alanlarda ilan, sosyal medya, belediye ve kent konseyi sayfasıyla da kamuoyuna duyurulur. Genel Kurul toplantılarının iptali ve ertelenmesi ile ilgili duyurularda da ilan ile ayni yöntem kullanılır.
ç) İlan edilen listede kaydını göremeyen üyeler, Genel Kurul toplantı tarihinden en az on (10) gün öncesine kadar itirazda bulunabilirler. Yürütme Kurulu itirazları değerlendirerek Genel Kurul toplantısı katılımcılarını gösteren nihai listeyi, genel kuruldan en geç üç (3) gün önce kesinleştirerek ilan eder. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan üyeler ilan edilen toplantıya değil, daha sonrakine katılım için genel kurul sonrasında yürütme kurulu tarafından değerlendirilir.
d) Seçimli olmayan genel kurullara, Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda yürütme kurulunun genel kuruldaki en yaşlı üyesi divan başkanlığını üstlenir. Seçimli genel kurullarda Başkan genel kurul açılışını yaptıktan sonra divan başkanlığını seçilen divan başkanı yürütür, ayrıca genel kurul hazirunu arasından en az iki (2) yazman üye seçilir.
e)Konsey toplantı yeter sayısı, üye sayısı salt çoğunluğudur; kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.
f)Yürütme Kurulu tarafından belirlenen gündem çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Genel Kurul’da verilen önergeler divanın uygun görmesi Genel Kurulun kabul etmesi halinde gündeme alınır.
YÜRÜTME KURULU
Madde 11:
a) Konsey Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. En az 7 asil, 7 yedekten oluşur. Kurulan Meclislerin Başkanları veya temsilcileri ile Beşiktaş Kent Konseyi’nin Genel Sekreteri Yürütme Kurulunun doğal üyeleridir.
b) Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır ve toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yazılı mazereti olan üyenin yürütme kurul üyeliğinin düşürülmesine Yürütme Kurulu karar verir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.
c) Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi, birinci dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıldır.
ç) Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder. Gündemle ilgili Genel Kurul’da söz almak isteyen ve önceden yazılı müracaatta bulunan üyelerin müracaatlarını değerlendirir ve Genel Kurul toplantısında, bu üyelere öncelikle söz verilmesi için öneride bulunur.
d) Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından oluşturulan öneri niteliğindeki görüşleri Beşiktaş Belediye Meclisine sunar ve uygulamayı izler.
KENT KONSEYİ BAŞKANI SEÇİMİ VE GÖREVLERİ
Madde 12:
a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç (3) yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının 2/3’ü, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır ve en çok oyu alan seçilir.
c) Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyinin birinci birleşiminde tamamlanır.
Görevleri
1. Beşiktaş Kent Konseyi’nin yasal temsilcisi ve yöneticisi olarak Genel Kurul’a ve Yürütme Kurulu’na başkanlık yapar, kent konseyi organlarının etkin ve eşgüdüm içinde faaliyet göstermesini tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerine dayalı olarak sağlar.
2. Konsey Başkanı gerekli durumlarda konseyi temsilen katılımcı kent yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılabilir.
3. Konsey adına Kent Konseyinin görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, kamuoyuna her türlü açıklama ve basın bildirimini yapar.
ç) Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.
MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 13:
1. Meclis ve Çalışma Grupları ilkeleri 13.11.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girmiştir.
DANIŞMA KURULU
Madde 14:
1. Kent Konseyi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde konusunda uzman kişilerden danışma kurulu oluşturabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ
Madde 15:
1. Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
2. Kent Konseyi, Yürütme Kurulu Başkanı veya Kent Konseyi üyelerinin1/3’inin yazılı başvurusu ve Başkanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.
3. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, otuz (30) gün içinde gerçekleştirmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
4. Yürütme Kurulu seçimi dışındaki Kent Konseyi kararları açık oy sistemi ile alınır.
GENEL SEKRETER
Madde 16:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen 3 aday arasından Konsey Yürütme Kurulu tarafından seçilir ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b) Kent Konseyi sekreterya hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda sekreter yardımcısı, Genel Sekreter’in önerisi; Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile seçilir ve Beşiktaş Belediyesi’nin belirleyeceği koşullarda çalışır.
c) Kent Konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yürütme Kurulunu bilgilendirir.
ç) Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantılarının yazılı hale getirilmesini ve arşivlenmesini takip eder.
d) Genel Sekreter toplantı gündemini, 3 gün önceden Konsey Yürütme Kurulu üyelerine uygun araçlarla bildirir.
SEKRETERYA HİZMETLERİ
Madde 17:
a) Kent Konseyinin sekreterya hizmetlerini, Kent Konseyi Genel Sekreterliği yürütür.
b) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, Kent Konseyi Genel Sekreteri’ne karşı, Kent Konseyi Genel Sekreteri de Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
YÖNERGE ÇIKARMA
Madde 18:
Kent Konseyi Genel Kurulu Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.
KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI
Madde 19:
a) Belediye, Kent Konseyi’ne, bütçelerinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
YÜRÜRLÜK
Madde 20:
Bu yönerge hükümleri, Beşiktaş Kent Konseyi’nin 13.11.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konmuştur.
YÜRÜTME
Madde 21:
Bu yönergenin hükümlerini, Konsey Yürütme Kurulu uygular.