BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

1) Bu yönergenin amacı; Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

1)Bu yönerge, Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, amaçlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10’uncu (Değişik: RG-06/06/2009-27250) ve 16’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Beşiktaş Belediyesi’ni,

b) Kent Konseyi: Beşiktaş Kent Konseyi’ni,

c) Genel Kurul: Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurulu’nu,

c) Meclis: Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın Meclisi’nin Kuruluş Amacı, Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Kuruluş Amacı

MADDE 5 –

1) Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi;

a) Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygun yerel yönetim politikalarının oluşturulmasını,

b) Beşiktaşlı kadınların kente dair ihtiyaçlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin etkili bir şekilde karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine yansıtılmasını,

c) Hiçbir kültürel, sosyal ya da ekonomik farklılık gözetmeksizin kadınların kent yaşamındaki ve kent yönetimdeki rolünün güçlendirilmesini amaçlayan, yerellik ilkesi ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan katılım platformudur.

Kadın Meclisi’nin Oluşumu

MADDE 6 –

 1) Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşların kadın temsilcilerinden;

a) Kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

b) Kadın istihdamı alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerin temsilcileri,

c) Göçmenlerle ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

d) Beşiktaş’taki üniversitelerin bünyesinde bulunan ve kadın hakları alanında çalışma yürüten araştırma ve uygulama merkezlerinin temsilcileri,

e) Basın ve medya alanında çalışan kurum ve kuruluşların temsilcileri,

f) Siyasi partilerin ilçe düzeyindeki temsilcileri,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyindeki temsilcileri,

h) Sivil toplum kuruluşları ve sendikaların kadın temsilcileri,

2) Kadın Meclisi’nin bu yönergenin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurumsal paydaşları, yalnızca bir temsilci bildirebilir.

Kadın Meclisi’nin Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 7 –

1) Kadın Meclisi Genel Kurulu’nun çalışmalarına dair usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

a) Kadın Meclisi Genel Kurulu, altı ay ara ile ve yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile tematik olarak toplanır.

b) Kadın Meclisi Genel Kurulu’nun toplantı takvimleri Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından uygun araçlarla duyurulur.

c) Kadın Meclisi üyeleri, Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından önceden hazırlanan hazirun listesini imzalamak suretiyle Kadın Meclisi Genel Kurul toplantısına katılırlar.

d) Kurum ve kuruluşlar, ilk kez belirlediği veya herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, bir sonraki Meclis Genel Kurul toplantısından en az on gün önce Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kurum ve kuruluşların bildirim yükümlülüğüne aykırı davranması halinde genel kurul üyelikleri re’sen düşer.

2) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmalarına dair usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

a) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, Meclis Genel Kurulu’nun toplantı gündemlerinin belirlenmesi, Meclis Genel Kurulu ve Konsey Genel Kurulu kararlarının yerine getirilmesi, meclis çalışmalarında iç koordinasyonun sağlanması, Konsey Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda yer alacak temsilcilerin belirlenmesi gibi konularda çalışmak üzere, en az 7 asil, en az 7 yedek ve bir önceki dönem meclis yürütme kurulunun asıl üyeleri içerisinden seçeceği 1 doğal üyeden oluşur.

b) Önceki dönem yürütme kurulunun, asıl üyeleri içerisinden belirleyeceği doğal üye yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.

c) Meclis Yürütme Kurulu’nda yer almak isteyen Genel Kurul üyeleri, Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne başvurur. Yürütme Kurulu’nda yer almak isteyen üyelerin, bir araya gelerek müzakere etmeleri sonucunda bir ortak liste oluşturulur ise Meclis Yürütme Kurulu bu müzakere neticesinde belirlenebilir.

d) Ortak listenin oluşturulamaması halinde ise Meclis Yürütme Kurulu’nun seçimleri çarşaf liste ve kapalı oy, açık tasnif usulü ile gerçekleştirilir.

e) Meclis Yürütme Kurulu, en az ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

f) Meclis Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi’nin bir yıl süreyle çalışma yürüteceği temayı belirler. Meclis’in bir yıllık tematik çalışma dönemi, üretim çıktısı oluşturma ve uygulamaların izlenmesi süreçlerini kapsar. Yürütme Kurulu görev süresinin ikinci yılında aynı tema ile çalışma kararı alabilir veya tema değişikliğine karar verebilir.

g) Meclis Yürütme Kurulu toplantılarına, mazeretsiz olarak üst üste 3 kez katılmayan üyelerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.

h) Meclis Yürütme Kurulu, görev süresi içerisinde gerçekleştirilecek Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarından önce; Meclis Yürütme Kurulu üyeleri içerisinden bir temsilci belirleyerek Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirir.

i) Meclis Yürütme Kurulu, en az iki ayda bir meclis çalışmalarına dair faaliyetleri özetleyerek raporlaştırır ve Kent Konseyi Genel Sekreteri’ne iletir.

j) Meclis Yürütme Kurulu oluşturulan öneri, rapor, proje vb. üretim çıktılarını Belediyenin ilgili birimlerine iletilmek üzere Genel Sekterliğe sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeliğin Sonlanması

MADDE 8

Kadın Meclisi üyeleri, temsil ettikleri kurum/kuruluşun yazılı kararını Kent Konseyi Başkanlığı’na ulaştırarak üyelikten ayrılabilir.

MADDE 9 –

1) Kadın Meclisi üyeliğinden çıkarılma sebepleri ise aşağıdaki gibidir;

a) Kent Konseyi’nin amaç, hedef ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

b) İnsan onurunu zedeleyecek şekilde şiddet ve hakaret eylemlerinde bulunmak veya onur kırıcı, incitici söz ve davranışlarda bulunmak,

c) Çalışmaları kasıtlı olarak engellemek,

d) Mahkemelerce yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymek meclis üyeliğinden çıkarılma üyeliğinden çıkarılma sebebidir.

2)Üyelikten çıkarma kararı bu yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sebeplerle ve Genel Sekreter’in talebi üzerine Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından verilir.

Yürürlük

Madde 10 –

1) Bu Yönerge, 13.11.2021 tarihli Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda kabul edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 11 –

1) Bu Yönerge, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.