BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

1)  Bu yönergenin amacı;  Beşiktaş Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 –

 1. Bu yönerge, Beşiktaş Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, amaçlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak

 MADDE 3 –

1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10’uncu (Değişik: RG-06/06/200927250) ve 16’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 MADDE 4 –

1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Beşiktaş Belediyesi’ni,

b) Kent Konseyi: Beşiktaş Kent Konseyi’ni,

c)Genel Kurul: Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurulu’nu, 

ç)Meclis: Beşiktaş Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisi’nin Amacı, Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Kuruluş Amacı 

MADDE 5 –

1) Beşiktaş Kent Konseyi Gençlik Meclisi; 

 1. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, düşünce ve benzeri hiçbir ayrım yapmadan ve ortak akla dayanan uzlaşıyı esas almak suretiyle Beşiktaş’ın sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak gençlik politikalarının yaratılmasını ve geliştirilmesini, 
 2. Beşiktaşlı gençlerin kente dair sorunlarının önceliklendirilerek çözüm önerileri üretilmesini amaçlayan, yerellik ilkesine ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan katılım platformudur.

Gençlik Meclisi’nin Oluşumu

MADDE 6 –

1)  Beşiktaş Kent Konseyi Gençlik Meclisi, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşların 15- 29 yaş arasındaki temsilcilerinden; 

 1. Beşiktaş’ta yer alan üniversitelerin temsilcileri,
 2. Beşiktaş’ta yer alan liselerin temsilcileri, 
 3. Merkezi Beşiktaş’ta bulunan ve gençlik alanında da çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
 4. Meslek odalarının temsilcileri,
 5. Siyasi partilerin ilçe düzeyindeki temsilcileri,
 6. Gençlik Meclisi’nin bu yönergenin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurumsal paydaşları, Meclis Genel Kurulu’na üyelik için yalnızca bir temsilci bildirebilir.

Gençlik Meclisi’nin Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 7 –

1) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nun çalışmalarına dair usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; 

 1. Meclis Genel Kurulu, altı ay ara ile ve yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Meclis Genel Kurulu, 6 aylık periyotlar dahilinde ve belirlenen temalar çerçevesinde çalışmalarını yürütür. 
 3. Meclis Genel Kurulu’nun toplantı takvimleri Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından belirlenir ve uygun araçlarla duyurulur. 
 4. Gençlik Meclisi üyeleri, Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından önceden hazırlanan hazirun listesini imzalamak suretiyle Genel Kurul toplantısına katılırlar.
 5. Kurum ve kuruluşlar, ilk kez belirleyeceği veya herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimlerini, bir sonraki Meclis Genel Kurul toplantısından en az on gün önce Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kurum ve kuruluşların bildirim yükümlülüğüne aykırı davranması halinde genel kurul üyelikleri re’sen düşer.
 6. Meclis Genel Kurul toplantıları, Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından idare edilir. Kent Konseyi Genel Sekreteri’nin mazeret bildirdiği hallerde Meclis Genel Kurul toplantısı, ilgili Beşiktaş Kent Konseyi sekreterya görevlisi tarafından idare edilir.
 7. Gençlik Meclisi’nde oluşturulan öneri, rapor, proje vb. üretim çıktıları Kent Konseyi Genel Sekterliği tarafından belediyenin ilgili birimlerine iletilir. 
 8. Mahiyeti itibariyle Belediye Meclisi’nde görüşülmesi lazım gelen üretim çıktıları ise Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen usul ile Genel Sekreterlik tarafından Belediye Meclisi’ne sunulur.
 9. Gençlik Meclisi’nin faaliyetlerine ilişkin tüm yazışma ve görüşmeler Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 
 10. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmalarına dair usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;
 1. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; Meclis Genel Kurulu’nun toplantı gündemlerinin belirlenmesi, Meclis Genel Kurulu ve Konsey Genel Kurulu kararlarının yerine getirilmesi, meclis çalışmalarında iç koordinasyonun sağlanması, Konsey Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda yer alacak temsilcilerin belirlenmesi gibi konularda çalışmak üzere,  en az 7 asil ve en az 7 yedek üyeden oluşur. 
 2. Meclis Yürütme Kurulu’nda yer almak isteyen Genel Kurul üyeleri, Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne başvurur. Yürütme Kurulu’nda yer almak isteyen üyelerin, bir araya gelerek müzakere etmeleri sonucunda bir ortak liste oluşturulur ise Meclis Yürütme Kurulu bu müzakere neticesinde belirlenebilir. 
 3. Ortak listenin oluşturulamaması halinde ise Meclis Yürütme Kurulu’nun seçimleri çarşaf liste ve kapalı oy, açık tasnif usulü ile gerçekleştirilir.
 4. Meclis Yürütme Kurulu iki yıl süreyle görev yapar. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin, görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
 5. Meclis Yürütme Kurulu en az ayda bir üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.
 6. Meclis Yürütme Kurulu, Gençlik Meclisi’nin 6 aylık periyotlar ile çalışma yürüteceği temaları belirler. 
 7. Meclis Yürütme Kurulu, Meclis bünyesinde faaliyet göstermek üzere; belirlenen temaların alt başlıkları için çalışma grupları oluşturabilir. Oluşturulacak bu çalışma grupları, 15-29 yaş aralığındaki Beşiktaşlı gençlerin bireysel katılımına açıktır. Çalışma gruplarına katılmak isteyen gençler, üyelik formunu doldurmak suretiyle Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne başvuru yapabilirler.
 8. Meclis Yürütme Kurulu toplantılarına, mazeretsiz olarak üst üste 3 kez katılmayan üyelerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.
 9. Meclis Yürütme Kurulu, görev süresi içerisinde gerçekleştirilecek Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarından önce; Meclis Yürütme Kurulu üyeleri içerisinden bir temsilci belirleyerek Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirir. 
 10. Meclis Yürütme Kurulu, en az iki ayda bir meclis çalışmalarına dair faaliyetleri özetleyerek raporlaştırır ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeliğin Sonlanması

MADDE 8 –

Gençlik Meclisi üyeleri, temsil ettikleri kurum/kuruluşun yazılı kararını Kent Konseyi Başkanlığı’na ulaştırarak üyelikten ayrılabilir. 

MADDE 9 –

1) Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkarılma sebepleri ise aşağıdaki gibidir; 

 1. Kent Konseyi’nin amaç, hedef ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak, 
 2. İnsan onurunu zedeleyecek şekilde şiddet ve hakaret eylemlerinde bulunmak veya onur kırıcı, incitici söz ve davranışlarda bulunmak, 
 3. Çalışmaları kasıtlı olarak engellemek, 
 4. Mahkemelerce yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymek meclis üyeliğinden çıkarılma sebebidir. 

2) Üyelikten çıkarma kararı bu yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sebeplerle ve Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreteri’nin talebi üzerine Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından verilir. 

Yürürlük

 MADDE 10 –

1) Bu Yönerge, 13.11.2021 tarihli Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda kabul edilmiş olup, Beşiktaş Kent Konseyi bünyesinde ilk kez faaliyete geçecek olan meclisin kurucu yürütme kurulunun oluşturulması ile yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

MADDE 11 –

1) Bu Yönerge, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.