BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı;  Beşiktaş Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarının, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu yönerge, Beşiktaş Kent Konseyi’nin organları olan çalışma gruplarının oluşumunu, amaçlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 MADDE 3-(1)

Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10’uncu (Değişik: RG-06/06/2009-27250) ve 16’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 MADDE 4-(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Beşiktaş Belediyesi’ni,

b) Kent Konseyi: Beşiktaş Kent Konseyi’ni,

c) Genel Kurul: Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurulu’nu,

ç) Çalışma Grupları: Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere oluşturulan grupları ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Amacı, Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Gruplarının Amacı

Madde 5- (1) Beşiktaş Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma grupları;

a)Beşiktaş’taki kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması adına çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak suretiyle kent yönetimine katkıda bulunmayı hedefleyen,

b) Kuruluş nedenlerine uygun olarak Beşiktaş’ın sorunlarını saptamayı ve çözüm için tavsiye kararları, öneriler, projeler ve benzeri üretim çıktıları oluşturmayı amaçlayan,

c) Beşiktaş ölçeğinde gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan ve çalışma alanlarına dair özel ilgisi ve yeterliliği yahut uzmanlığı bulunan üyelerden oluşan uzmanlık ekipleridir.

Çalışma Gruplarının Oluşumu

Madde 6-(1) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda çalışma grupları oluşturabilir.

2) Çalışma grupları, Yürütme Kurulu tarafından Kent Konseyi çalışma planına uygun olarak üyelerden gelen öneriler de dikkate alınmak suretiyle kurulur. Yürütme Kurulu gerekli durumlarda süreli çalışma grupları oluşturabilir ve üye sayılarını sınırlandırabilir.

3) Çalışma gruplarına üyelik, Beşiktaşlı gerçek kişi ve kurumsal paydaşların tamamına açıktır.

4) Bir kişi veya kurum/kuruluş temsilcisi en fazla iki çalışma grubunun üyesi olabilir.

5) Çalışma gruplarına katılmak isteyen kurumsal veya bireysel gönüllüler öncelikle bir niyet mektubu oluşturarak genel sekreterliğe sunar. Niyet mektupları verimlilik ölçütü ve gönüllülük esası dikkate alınarak yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. Üyelik kaydı, yapılacak değerlendirme sonucunda sekreterya tarafından gerçekleştirilir.

Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7-(1) Çalışma Grupları faaliyetlerini; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, düşünce ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın ortak akla dayanan uzlaşıyı ve yatay hiyerarşik yapılanmayı esas almak suretiyle yürütür. Çalışma grubu üyeleri arasında ast-üst ilişkisi bulunmaz.

Madde 8-(1) Çalışma Grubu moderatörü, çalışma grubunun faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesi, iç koordinasyonun sağlanması, Genel Kurul’da çalışma gruplarının temsili amacıyla kendi aralarında belirlenir.

Madde 9-(1) Çalışma grupları, toplantı notlarının oluşturulması, üretim çıktılarının kayıt altına alınarak Kent Konseyi sekreteryasına iletilmesi için üyeleri arasından bir raportör belirler.

Madde 10-(1)  Çalışma grupları ayda en az bir kez toplanır ve yine en az 2 ayda bir faaliyetleri ile ilgili oluşturdukları raporu Yürütme Kurulu’na sunulmak üzere Kent Konseyi Genel Sekreteri’ne iletir.

Madde 11-(1) Çalışma grupları; oluşturdukları önerileri, raporları, projeleri ve benzeri dokümanları genel sekreterlik tarafından belirlenen şekle uygun olarak düzenler.

Madde 12-(1) Kent Konseyi’nin resmi uzantısı olan sayfalardan gerçekleştirilecek duyuru, açıklama, davet ve benzeri paylaşımların tamamı kurumsal kimliğe uygun olarak sekreterya tarafından düzenlenir.

Madde 13-(1) Çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin tüm yazışma ve görüşmeler Genel Sekreter tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeliğin Sonlanması

Madde 14 Çalışma grubu üyeleri, yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirmek kaydıyla çalışma grubundan ayrılma hakkına sahiptir.

Madde 15 – (1) Üyelikten çıkarılma sebepleri aşağıdaki gibidir;

a)Kent Konseyi’nin ve çalışma grubunun amaç, hedef ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

b)İnsan onurunu zedeleyecek şekilde şiddet ve hakaret eylemlerinde bulunmak veya onur kırıcı, incitici söz ve davranışlarda bulunmak,

c)Çalışmaları kasıtlı olarak engellemek,

d)Mahkemelerce yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymek çalışma grubu üyeliğinden çıkarılma sebebidir.

2)Üyelikten çıkarma kararı bu yönergenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sebeplerle ve Genel Sekreter’in talebi üzerine Yürütme Kurulu tarafından verilir.

Yürürlük

 Madde 16- (1) Bu Yönerge, 13.11.2021 tarihli Beşiktaş Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.