• Beşiktaş Kent Konseyi Yönergesi

  

   
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ
Madde 1: Bu yönergenin amacı; Beşiktaş İlçesi sınırları içinde, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Beşiktaş Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2: Beşiktaş Kent Konseyi’nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine bağlı olarak çıkarılan 08.10.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliğine ve Yönetmeliğin 06.06.2009 tarih ve 27250 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4: Bu Yönergede geçen,

a. Belediye: Beşiktaş Belediyesi‘ni,

b. Beşiktaş: Beşiktaş İlçesi sınırlarını,

c. Kent Konseyi ve Konsey: Beşiktaş Kent Konseyi’ ni,

d. Beşiktaş Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, Beşiktaş’ın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

e. Kent Konseyi Başkanı: Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı’nı,

f. Genel Sekreter: Beşiktaş Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni,

g. Meclisler: Beşiktaş Kent Konseyi Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerini,

h. Çalışma Grupları: Beşiktaş Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarını,

i. Hemşehri: Beşiktaş’ta yaşayan, ikamet eden, çalışan ve öğrenimini sürdüren herkesi,

j. Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı eylem planının 28 inci bölümü uyarınca kentler için yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer ortakların kendi sorunlarını ve önceliklerini birlikte belirleyerek, 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nı,

k. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

l. Yönetmelik: 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine bağlı olarak çıkarılan 08.10.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliğini ve 06.06.2009 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

m. Yürütme Kurulu: Kent Konseyi Genel Kurulu’nca seçilen dokuz (9) asil ve altı (6) yedek üyeden oluşan yapıyı,

n. Danışma Kurulu: Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenen, kurula uzmanlık bilgisi ve deneyimi katkısı sağlayan kişilerden oluşan yapıyı,

ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

BEŞİKTAŞ KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ


KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Madde 5: Beşiktaş Kent Konseyi’nin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, uzlaşma kültürünü geliştirmek,

b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir plan hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

c) Beşiktaş‘a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarını belirlemek, uygulama ve izleme süreçlerinde Beşiktaş‘ı kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

e) Beşiktaş‘ın kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

f) Beşiktaş’ın kaynaklarının etkin, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

i) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

j) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

k) Beşiktaş içindeki ve dışındaki Yönerge amaçlarına uygun faaliyetleri desteklemek ve Beşiktaş’taki çalışmalarla uyumunu sağlamak; her sahada Beşiktaş için üstün gayret gösteren kişi ve kurumları ödüllendirmek, bunların ödüllendirilmelerini sağlamak ve bu kişileri kamuoyuna tanıtmak,

l) Beşiktaş’ın tanınmasını ve kimliğinin anlaşılmasını sağlayacak faaliyetler göstermek; tasarılar, plânlar ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi faaliyetleri desteklemek.

m) Kurumlar ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak, verimli bağlılıklar ve bağlantılar kurulması için ziyaretler yapmak; konferans, açık oturum, miting gibi her türden toplantı ve tiyatro, konser, gezi, sergi, kermes ve benzer faaliyetler yapmak ve yapılmasını sağlamak.

n) Kent Konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere Beşiktaş Belediyesi‘ne sunmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 6: Beşiktaş Kent Konseyi, kurumsal bağımsızlık temelinde ve bu yönergede aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür;

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkmak, etkin ve aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, yaşam standartlarının sürekli yükselen bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU VE ORGANLARI
 

OLUŞUMU

Madde 7: Beşiktaş Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Beşiktaş Kaymakamı veya Temsilcisi,

b) Beşiktaş Belediye Başkanı veya Temsilcisi,

c) Sayısı onu (10) geçmemek üzere Kaymakam tarafından belilenecek Beşiktaş’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri,

d) Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının %30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak kaydıyla kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

e) Beşiktaş’ ta teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

f) Beşiktaş’ta bulunan üniversitelerden birer temsilci,

g) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,

h) Beşiktaş Kent Konseyi’nce kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

ORGANLARI

Madde 8: Beşiktaş Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur;

a) Genel Kurul

b) Kent Konseyi Başkanı

c) Yürütme Kurulu

d) Meclisler ve Çalışma Grupları

e) Danışma Kurulu

GENEL KURUL

Madde 9:

a) Genel Kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup, Yönerge’nin 7. maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Belediye başkanının çağrısı üzerine her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıyı idare etmek üzere kendi üyeleri arasından üç (3) kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Yönergede başkaca nisap belirlenmemiş hususlarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

b) Yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşür, değerlendirir, genel kurul üyelerince verilen önergeleri inceler ve karara bağlar.

c) Görev alanlarına giren konularda, çalışma yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapar, çalışma grupları kurar, başta kadın ve gençlik meclisleri olmak üzere, meclislerin ve çalışma gruplarının yönergelerini hazırlamak konusunda yürütme kuruluna yetki verir.

d) Genel Kurul’da yıllık faaliyet raporu ile bütçe onaylanır.

e) Genel Kurul’da vekaleten oy kullanılamaz.

f) Genel Kurul toplantı tutanağı Başkanlık Divanı tarafından imzalanır, ilgililere ve halka duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 10: Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun alacağı kararla veya Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan ya da Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

Madde 11:

a)
 Kent Konseyi başkanı genel kurul üyeleri arasından, genel kurulca seçilir.Görev süresi Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle parallel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent Konseyi başkanı seçiminde ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu esas alınır.

c) Kent Konseyi başkanı, olmaması durumunda yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kuruluna başkanlık eder.

YÜRÜTME KURULU

Madde 12:

a)
 Yürütme Kurulu, Kent Konseyi genel kurulunca seçilen ve her iki cinsten birinin en az % 40 oranında yer alması koşuluyla dokuz (9) asil ve altı (6) yedek üyeden oluşur.

b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kadın ve Gençlik Meclisleri Koordinatörleri Kent Konseyi yürütme kurulunun doğal üyeleridir

c) Yürütme kurulu toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmıyan yürütme kurulu üyesinin üyeliği düşer, yerine en cok oy alan birinci yedek gelir.

d) Kent Konseyi yürütme kurulu görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki ,ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme kurulunun doğal üyeleri olan kadın ve gençlik meclisi temsilcileri yıllık genel kurul sonuçlarına gore seçilen temsilcileri ile yürütme kurulunda yer alırlar.

e) Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini belirler,

f) Genel kurulun aldığı kararları Belediye meclisine sunar ve uygulamayı izler,

g) Kadın ve Gençlik Meclisleri tarafından hazırlanan çalışma usul ve esaslarını inceler ve uygun gördüğü takdirde kabul eder,

h) İşbu yönergenin 1.ve 5. maddesinde belirtilen amaçlar ve çalışma ilkeleri doğrultusunda kendisine yapılan proje önerilerini değerlendirir, bu doğrultuda açılmış veya açılacak projelere ortak veya iştirakçı olarak katılır ve destek verir.

i) Genel Kurul’un aldığı kararların, uygulanması ve hayata geçirilmesi için koordinasyonu sağlar,

j) Beşiktaş Kent Konseyi’nin gereksinim duyacağı, mekan, personel, araç ve gereçleri tahsis eder, bu amaçla belediye kaynaklarının desteğini sağlar.

k) Genel Kurul’a delegelerin dışında katılacak olan kişilerin katılmaları konusunda karar alır,

l) Çalışma Kurullarının çalışmalarına destek verir ve gerektiğinde geçici çalışma gurupları kurar.

m) Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurul’a sunar,

n) Kent Konseyi ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında “Katılım” , “Ortaklık” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” temelinde olumlu diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunur,

o) Kent Konseyi’nde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirler,

p) Kent Konseyi bütçesini hazırlar,

r) Yerel yönetimlerin çalışmalarını takip eder, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına katılır,

s) Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurul’a karşı sorumludur.

MECLİSLER

Madde 13:

a) Meclisler (Kadın,Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclisleri) Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı olmamak kaydıyla çalışma usul ve esaslarını ulusal ölçekte hazırlanan gençlik (ulusal gençlik parlamentosu ortak yönergesi) ve kadın meclisleri yönergelerini esas alarak kendi genel kurullarında hazırlar ve yürütme kuruluna bilgi verir.

b) Meclisler yaptıkları yıllık genel kurullarında kent konseyi yürütme kuruluna gidecek temsilcilerini belirlerler.

c) Çalışma grupları en az 7 kişiden oluşur. Çalışma grupları çalışmalarını bir rapor halinde Yürütme kuruluna sunarlar.

d) Meclislerde oluşturulan görüşler, Yürütme Kurulu’nda değerlendirildikten sonra Belediye Meclisi’ne sunulur.

ÇALIŞMA GRUPLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ

Madde 14:

a) Çalışma Grupları, gönüllülük temelinde oluşan, kent ve ülke sorunlarına duyarlı ve bu konularda söylenecek sözü, verilecek zamanı ve enerjisi olan, iddia sahibi bireylerden oluşan, kente yönelik iş ve proje üreten birimler olup Genel Kurul tarafından belirlenirler.

b) Sivil toplum örgütlerinin yöneticisi ve üyeleri, herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı olmayan ancak konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve kent sorunlarına duyarlı olan kişi ve kurumlar, Çalışma Gruplarında yer alabilir.

c) Her çalışma grubu en az ye di (7) kişiden meydana gelir.

d) Her çalışma grubu kendi arasından bir (1) koordinatör seçer. Koordinatör çalışma grubu toplantılarını yönetir ve grubun sözcülüğünü yapar;

e) Koordinatör grup çalışmalarını takip eder ve yönlendirir,

f) Çalışma grupları, Genel Kurul kararlarına göre çalışmalarını yaparlar ve alınan kararları uygulayabilmek için gerekli etkinlikleri düzenlerler,

g) Çalışma grupları en az ayda 2 kere toplanarak yapılan planlama ve çalışma sonuçlarını bir rapor halinde Yürütme Kurulu’na sunar,

h) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda görüş bildirir,

i) Çalışma gruplarının kurulmasına Genel Kurul veya Genel Kurul’un vereceği yetki ile Yürütme Kurulu karar verir,

j) Çalışma gruplarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na yazılı olarak başvururlar,

k) Çalışma grupları kendi alanları ile ilgili olarak Genel Kurul’un veya Yürütme Kurulu’nun verdiği görevleri yapar.

KENT KONSEYİ GENEL KURULU ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 15:

a) Toplantı gündemi, tarihi, yeri, saati, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır, delegelere en az 15 gün önceden duyurulur.

b) Gündeme eklenmesi istenen maddelere ilişkin istemler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülen maddeler gündeme eklenir.

c) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarih ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile delegelere ve halka duyurur.

d) Genel kurulda, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı’nın açış konuşmasından sonra, önerilen Divan Başkanı ve iki Katip üye açık usulde el kaldırmak yolu ile sayılarak katılanların salt çoğunluğuyla seçilir.

YENİ KATILIMLAR

Madde 16: Kent Konseyi; meclisler ve çalışma grupları yeni katılımlara açıktır. Başvurular, ilgili meclis ve çalışma grupları tarafından değerlendirilir ve yürütme kuruluna bilgi verilir.

KENT KONSEYİ GENEL KURUL ÜYELİĞİNİN BAŞLAMASI

Madde 17: Kurumlardan gelen temsilcilerin, temsil ettikleri kurumun yazılı bir yetki belgesi kararını Yürütme Kurulu’na sunmasıyla, Meclislerin, çalışma gruplarının seçtiği temsilcilerinin, Yürütme Kurulu’na bildirilmeleri ile üyelikler başlar.

TEMSİLCİLERİN YETKİ BELGESİ

Madde 18:

a) 
Kent Konseyi’nin her birleşimi için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve delegeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde delegelerden kimlik göstermeleri istenebilir.

b) Kent Konseyi birleşimine katılacak kurumsal delegeler, temsil yetkilerini ve süresini belirten yazılı bir belgeyi, Yürütme Kurulu’na vermek zorundadır.

c) Delegenin temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur.

d) Kurumsal delegelerin görev süresi bir yıldan az olamaz.

e) Kurumların Kendi Delegelerini Geri Çağırmaları: Konsey delegesi, temsil yetki süresinin bitiminden önce zorunlu nedenlerden ötürü kurumunca geri çağrılabilir. Kurum, görev süresini tamamlamak üzere yeni bir delege görevlendirilir.

KENT KONSEYİ GENEL KURUL ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 19:

a) Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde.

b) Üyenin çekilmesi ve bunu Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirmesi.

c) Belediye Başkanı, ve Muhtarların üyelikleri, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer; yerel yönetim seçimlerinin yapılması ile birlikte konsey delegelikleri kendiliğinden düşer.

d) Üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işleyenin ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

e) Genel Kurul Üyeleri’nin toplantılara düzenli katılımı esastır. Genel Kurul toplantılarına katılım konusunda gerekli özeni göstermeyen kurul üyeleri, Yürütme Kurulu tarafından uyarılır. Katılmama durumu süreklilik arz ettiğinde delegeler Genel Kurul tarafından ihrac edilebilir.

DANIŞMA KURULU

Madde 20: Beşiktaş’ı; herhangi bir dalda temsil ederek madalya alanlar; ilde ikamet eden eski Beşiktaş milletvekili ve belediye başkanları; Beşiktaşlı olduğunu söyleyen ve bu söylemi genel kabul gören devlet adamı, milletvekili, müsteşar ve Büyükşehir Belediyeleri üst seviye bürokratları ile görüşlerinden faydalanmak üzere konularında uzman kişiler, akademisyenler, STK temsilcileri, üniversite temsilcileri Yürütme Kurulu’nun daveti ile Danışma Kurulu üyesi olurlar.

21. GENEL HÜKÜMLER

Madde 21:

a) Beşiktaş’ta yaşanacak olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) Kent Konseyi var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

b) Beşiktaş Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten her hangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum gerekse kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk Genel Kurul toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurul’u bilgilendirir.

YÖNERGENİN UYGULANMASI

Madde 22: Bu yönerge, Genel Kurul’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve Beşiktaş Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

BEŞİKTAŞ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

YÖNERGE ADI, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANI

BİRİNCİ BÖLÜM

           

ADI, MERKEZİ, KAPSAM VE DAYANAK

            MADDE 1. BİRİMİN;

            A) Adı : Beşiktaş kent konseyi engelliler meclisi’dir.

            B) Merkezi: Beşiktaş’dır.

 

KAPSAM

MADDE 2. Bu yönerge, Beşiktaş Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3. Bu Yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76'nci maddesi ve bu Madde uyarınca çıkarılan 08/10/2006 tarih ve 26313 no’lu Resmi Gazete de, yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair; 06.06.2009 tarih ve 27250 no’lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 10 ve 16'ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

            ENGELLİLER MECLİSİNİN AMACI, GÖREVLERİ VE İLKELERİ

            AMACI

            MADDE 4.  

            A) İlçemiz engellilerinin insan hak ve özgürlüklerinden, tam ve eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak,

            B) Engellileri ve engelliliği hedef alan, ayrımcı kural, uygulama, davranış, alışkanlık ve önyargılarının ortadan kaldırılmasına çalışmak,

            C) Hak ve imkanlar ile, arzu edilen hedefe erişmenin önünde engel oluşturan, düzenlemelerin, engelliler bakımından ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi ile, fırsat eşitliğini oluşturmak,

            D) Uygulama ve düzenlemeler bakımından, engelli bireylerin onurunun kırılmasına ve engelliliğin çıkar temininin bir aracı haline getirilmesine yönelik istismarcı anlayışlarla mücadele etmek,

            E) Engelliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına çalışmak,

            F) Toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak,

            G) Engellilerin, kendileri ile ilgili yapılacak düzenleme ve uygulamalarda, doğrudan, kanuni temsilcileri ve/veya örgütleri kanalıyla söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak,

            H) Demokratik anlayışın, engelliler arasında yaygınlaşmasını ve özümsenmesini sağlamak,

            İ) İlçemizin erişilebilirlik düzeyini arttırmak,

            J) Kamu kurum ve kuruluşlarını, ideal hukuk, milletler arası sakat hakları sözleşmesi ve 5378 sayılı Engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun amaçlarına uygun faaliyet göstermeleri hususunda cesaretlendirmek, teşvik etmek ve denetlemek,

            K) Sorunları tespit etmek, çözümü konusunda politikalar geliştirmek, uygulamacılarını buna uygun davranmaları konusunda ikna etmek,

            L) Maliyeti ve niteliği bakımından, bireysel çabalarla erişilemeyecek teknoloji ve hizmetlerin gereği planlama ve sunumun yapılmasına, bu bağlamda ihtiyaç duyulacak olan merkez ve tesislerin açılmasına çalışmak,

            M) Kurumsal nitelikte faaliyetlerini sürdüren özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarını, engellilik konusunda bilinçlendirmek,

            N) Katılımcı ve demokratik bir temsil ve karar mekanizması olarak, ilçemizin yerel karar uygulamacılarına, alana ilişkin danışmanlık yapmak,

            O) İlçede engellilerle ilgili çalışma yapan taraflar arasında eşgüdümü sağlamaktır.

 

ENGELLİLER MECLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 5. Engelliler Meclisi’nin görevleri, Kent Konseyi’nin görevleri temelinde;

  1. Engellilerin iş, siyaset, kültür, eğitim, sağlık  vb. alanlarda söz sahibi olması,
  2. Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,
  3. Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,
  4. Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,
  5. Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,
  6. Engellilerin gerek çalışabileceği gerekse yeteneklerini, becerilerini geliştirebileceği iş alanları ve atölyeler açılmasını sağlamak; sosyal bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,
  7. Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, dernekleri, spor kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,
  8. Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,
  9. Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.
  10. 5378 sayılı Yasasının 50. maddesinden sonra gelen geçici 2. ve 3. maddelerinde yer alan hükümlerin hayata geçirilmesi için etkin çalışmalar yürütmek.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 6. A) Engelliler Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.

B) Engelliler Meclisi, bir çıkar grubunun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, ve organik ilişki barındıramaz.

C) Engelliler Meclisinin çalışma yöntemleri ve esasları Kent Konseyi’nin yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.

D) Engelliler Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütürler.

                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM        FAALİYET ALANI

            MADDE 7. Engelliler meclisinin faaliyet alanı, Beşiktaş’dır.

İKİNCİ KISIM ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

            Kadıköy Engelli Meclisi Üyeleri

            MADDE 8. A) Beşiktaş kent konseyi,

            B) Beşiktaş belediye başkanlığı,

            C) Beşiktaş kaymakamlığı,

            D) Beşiktaş  ilçesinin en fazla nüfusa sahip 5 muhtarlığı,

            E) Ülkemizde kamu yararına faaliyet gösteren engellilere ait derneklerin, var olması halinde Kadıköy şubeleri, yokluğunda İstanbul şubeleri, aksi taktirde ise, genel merkezleri,

            F) Engellilere hizmet amacıyla en az 3 yıldır faaliyet gösteren yerel derneklerin, varlığı halinde, Beşiktaş  şubeleri, aksi takdirde, Beşiktaş merkezli olanları,

            G) Engellilere yönelik hizmet veren vakıfların Beşiktaş şubeleri veya merkezi İstanbul’da bulunanları,

            H) Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

            İ) Beşiktaş  ilçesinde mukim, özel eğitim okulları ile, rehabilitasyon merkezleri,

            J) Beşiktaş ilçesinde bağlı yüksek okul veya fakültesi bulunan üniversiteler,

            K) Türkiye İş Kurumu Beşiktaş şube müdürlüğü,

            L) İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,

            M) En az yüz yatak kapasitesine sahip ilçede faaliyet gösteren hastaneler,

            N) İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,

            O) İlçe Emniyet Müdürlüğü,

            P) Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen ve Beşiktaş  ilçe teşkilatını kurmuş olan siyasi partiler.

            R) Talep sahibi meslek örgütleri.

 

İKİNCİ BÖLÜM

            ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

            MADDE 9. A) Üyeliği yürütme kurulu tarafından tescil edilenler, engelli meclisi toplantılarına katılma hakkına sahip olurlar.

B) Yönerge ve organlarca alınacak kararlara uyarlar.

C) Faaliyet alanı veya ikameti ilçe dışına taşınan veya sona eren üyelerin üyeliği sona erer.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ENGELLİLER MECLİSİ ORGANLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

MADDE 10. OLUŞUMU: Engelliler meclisi,

A) Beşiktaş kent konseyi yürütme kurulunu temsilen 1,

B) Beşiktaş belediye başkanlığını temsilen 5,

C) Beşiktaş kaymakamlığını temsilen 3,

D) Mahalle muhtarlıklarını temsilen 5,

E) Üye vakıfları temsilen birer,

F) Beşiktaş milli eğitim müdürlüğünü temsilen 1,

G) Özel okullar ile, rehabilitasyon merkezlerini temsilen birer,

H) Üniversiteleri temsilen birer,

İ) Beşiktaş iş kurumunu temsilen 1,

J) Beşiktaş sağlık gurup başkanlığını temsilen 1,

K) En az yüz yatak kapasiteli hastaneleri temsilen birer,

L) İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü temsilen 1,

M) Emniyet Müdürlüğünü temsilen 1.

N) Yerel dernekleri temsilen ikişer,

O) Üyelerinin yarıdan fazlasının engelli olacağı tüzüğünde gösterilmiş olan kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden yedişer ve bu koşulu taşımayan kamu yararına faaliyet gösteren engelli derneklerinden üçer,

P) 5. maddeye göre hak sahibi olan siyasi partiler birer,

R) Meslek örgütlerinden birer,

S) Yürütme Kurulu tarafından her toplantı için yeniden belirlenen iki,

     T)  Beşiktaş Belediye Meclisi Engelliler Komisyonundan bir,

     U) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yaşlı ve Özürlü Şube Müdürlüğü’nden bir,

Temsilciden oluşur.

Milletler arası engelli hakları sözleşmesinin 4. maddesinin ruhuna uygunluğu sağlamak üzere, n. ve o. Bentlerindeki temsilci sayısının yarıdan aşağıya düştüğü durumlarda, derneklerin kendi aralarındaki denge gözetilmek koşuluyla, derneklerin temsilci sayısı, engelli meclisindeki temsilci sayısının yarısını aşacağı sayıda, , yürütme kurulu kararıyla arttırılır.

ÇAĞRI USUÜ

MADDE 11. A) Yürütme kurulu 10. maddeye göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve temsilcilerin listesini düzenler.

B) Üyeler, en az 30 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi içeren bir yazı ile, mektup yahut elektronik çağrı yöntemiyle, genel kurula davet edilir.

TOPLANTI ZAMANI

MADDE 12. Engelli meclisi toplantıları yılda iki kez haziran ve aralık aylarında olağan, yürütme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya temsilcilerin 1/5'inin yazılı isteği üzerine, her zaman olağanüstü toplanır.

Yerel seçimlerin yapıldığı yıllar ile, sonraki ikinci yılın haziran ayındaki toplantıları, seçimli genel kurulu oluşturur.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 13. A) Genel kurula katılma hakkına sahip temsilciler, resmi kimlik belgelerini ve temsil etmiş oldukları kuruluşların düzenlemiş oldukları, resmi temsil belgelerini ibraz ederek, hazirun cetvelindeki adlarının karşısını imzalarlar ve toplantı salonuna girerler.

B) Genel kurul salt çoğunlukla toplanır, bunun temin edilememesi halinde, aynı çağrı yöntemi kullanılarak yürütme kurulu tarafından en geç 30 gün içerisinde yeniden toplanır ve, bu durum, yeter sayının temin edildiği toplantıya kadar tekrar edilir.

C) Toplantıda, her temsilcinin bir oy hakkı vardır ve şahsen kullanır.

D) Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

E Toplantının yönetimi, divan başkanına aittir.

F) Genel kurulda, yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündem, madde sırasına göre görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin 1/10'unun yazılı isteği ile gündeme ilave yapılır. Gündemden çıkarma yapılamaz.

G) Toplantı sonunda divan tutanağı, kâtip, başkan ve başkan yardımcıları tarafından düzenlenir ve imzalanır ve genel kurulu düzenleyen yürütme kurulu başkanına teslim edilir.

 

OY KULLANMA USULÜ VE KARAR ALMA YETER SAYISI

MADDE 14. A) Genel kurulda oylamalar, mevzuatla düzenlenen konularla, genel kurulun özel kararı dışında, açık yapılır.

B) Kararlar, hazır bulunan üyelerin, salt çoğunluğunun oyu ile alınır.

Oylamada bu çoğunluğa erişilememesi halinde, en çok oyu alan iki öneri yeniden oylanır. Eşitlik halinde, oylama tekrarlanır.

C) Yürütme kurulunun seçimi, gizli oyla yapılır.

 

                                                               İKİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME KURULU

MADDE 15. Oluşumu:

A) Yürütme Kurulu, engelli meclisi genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin resmi olarak bildirilmiş temsilcileri arasından seçilir.

B) Yürütme Kurulu, 9 asıl, 9 yedek üye olmak üzere, liste usulü ile ilk dönem iki yıl için ikinci dönem ise 3 yıl için, seçilir. Yürütme kurulunda her engel gurubunun bir temsilcisinin bulunması zorunludur.

C) Seçime katılacak listelerin, divan başkanlığına yazılı olarak sunulmuş ve divan tarafından, ilan edilmiş olmaları zorunludur. Teknik olanaklar elverdiği ölçüde listeler, delegelerin kolayca inceleyebileceği şekilde hazırlanır.

D) Üzerinde değişiklik, karalama çizme vb. işlem yapılan liste geçersizdir.

E) Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları olabilir. Oylama, bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla, gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceğini, Divan Başkanlığı kurayla belirler ve ilan eder.

F) Seçim ve sayım işlemi, bizzat Divan Başkanlığı tarafından yapılır.

G) Oyların salt çoğunluğunu alan liste, seçimi kazanmış olur. Listelerden herhangi birinin bu çoğunluğa ulaşamaması durumunda, ikinci tur oylamaya geçilir. Bu oylamaya, en çok oyu alan iki liste katılır ve hazır bulunanların çoğunluğunun oyunu alan liste, seçimi kazanmış olur.

H) Seçimi kazanan yürütme Kurulu, listenin başında yer alan üyenin belirlediği tarihte toplanarak, kendi arasında görev dağlımı yapar.

TAMAMLANMASI

MADDE 16. A) Yürütme Kurulunda meydana gelecek boşalmalarda, tüm engelli guruplarının temsil edilmesi koşuluyla, sıradaki yedek üye, yürütme Kurlu kararıyla, göreve çağrılır. Boşalmalar sonucunda, bir engelli gurubunun temsil edilmesi imkânı kalmadığında, sırasına bakılmaksızın, aynı engel gurubunu temsil edecek olan yedek üyesi davet edilir.

B) Yazılı olarak; izin almayan veya geçerli mazeret beyan etmeden, üst üste iki olağan toplantıya ya da, bir yıl içerisinde yapılan toplantıların 1/3’üne katılmayan yürütme Kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır.

Bu hesaplamalara çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamayan olağan yürütme kurulu toplantıları dahildir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, takvim yılı esas alınır.

C) Yedekleri ile tamamlanan, yürütme Kurulu asıl üyeleri yarıdan aşağı düşerse, ilk Genel Kurulda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden seçim yapılır.

D) Yürütme Kurulu, seçimin yapılmasını sağlayamaması halinde, durum, talebe bağlı olarak, kent konseyi yürütme kurulu tarafından ele alınır ve ivedilikle toplanacak bir genel kurul ile, seçimin yapılması sağlanır.

E) Üç ay süreyle toplanmayan yürütme kurulu istifa etmiş sayılır.

TOPLANTI USULÜ VE KARAR ALMA YETER SAYISI

MADDE 17. A) İlk toplantıda toplantı düzeni karara bağlanır. Yürütme kurulunun ay da bir, olağan toplantısını yapması zorunludur.

B) Toplantının yeri, zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az beş gün önce, üyelerin eline ulaşacak şekilde yazılı ve/veya elektronik posta ile, gönderilir. Olağanüstü toplantılar için bu süre, iki gündür.

C) Olağanüstü toplantılar: başkanın veya yürütme kurulu üyelerinden ikisinin yazılı istemi üzerine, 4 günlük süre içerisinde, başkanın çağrısıyla yapılır.

D) Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında, sadece gündemdeki maddeler görüşülür.

E) Asıl üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

F) Hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı, sorumludur.

Görev ve yetkileri:

A) Beşiktaş Engelliler Meclisini temsil etmek, Gerektiğinde Bu görevini, kendi içinden, bir veya birkaç kişiye devredebilir.

B) Kararlarını, belirlediği görevlileri kanalıyla uygular.

C) Yönerge değişikliklerini hazırlayarak, genel kurula sunar.

D) Üyelik talepleri ile buna hak kazananların durumunu karara bağlar.

E) Bağış kabul eder veya bağışta bulunur.

F) Genel kurul gündemini hazırlar ve genel kurulu toplantıya çağırır.

G) Faaliyet raporlarını, çalışma programını, hazırlayıp genel kurula sunar.

H) Defterler ile lüzumlu görülen diğer evrakı tutar.

İ) Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları vb. kurar. Görevliler ya da, danışmanlar atar.

J) Uygun görülen diğer engelli meclisleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

K) Çalışmaları için gerekli olan harcamalara karar verir

L) Sözleşmeler yapar

GÖREV DAĞILIMI

MADDE 19: A) İlk toplantının seçimin yapıldığı genel kurul tarihinden itibaren 25 günlük süre içerisinde yapılması zorunludur.

B) Görev dağılımını kendi üyeleri arasında yapar ve başkan, genel sekreter, mali sekreter, üyelerle ilişkiler sekreteri ile, planlama ve ihtisas komisyonlarıyla ilişkiler sekreteri görevlerine birer kişiyi seçer.

C) Yürütme kurulu üyeleri, kurul kararları dışındaki eylem ve işlemlerinden şahsen sorumludurlar.

D) Kararlar, tanzim edilecek Karar Defterine yazılır ve imzalanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

          YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  BAŞKAN

MADDE 20. A) Beşiktaş  Engelliler meclisini temsil eder.

B) Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gereğinde toplantıya çağırır.

C) Kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.

D) İdari konularda Genel Sekreter ile, Mali konularda Mali Sekreter ile birlikte yazışmaları imzalara.

GENEL SEKRETER

MADDE 21: A) İç işleyişte, diğer sekreterlikler arası koordinasyonu sağlar. bu görevinden dolayı Başkana karşı sorumludur.

B) Yürütme kurulu gündemlerini hazırlayarak, üyelerine gönderir.

C) Başkan ile birlikte idari yazışmaları imzalar.

D) Bütün yazışmaları, yürütür.

E) Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.

F) Başkana, izin ve mazeret gibi nedenlerle, görevini yapamayacağı koşullarda vekalet eder.

MALİ SEKRETER

MADDE 22. A) Etkinlikler için gerekli gelir kaynaklarını araştırır.

B) Başkan ile birlikte mali yazışmaları imzalar.

C) Finansal bir düzenin kurulabildiği koşullarda, ilgili kayıt ve defterleri tutar.

D) Kent konseyi ile ilişki içerisinde, Beşiktaş Belediyesi bütçesinden, kent konseyi kanalıyla, ödenek alınmasını takip eder.

ÜYELERLE İLİŞKİLER SEKRETERİ

MADDE 23. arası koordinasyonu sağlar ve faaliyetleri hakkında yürütme Kuruluna rapor verir.

B) Üyelik konusundaki çalışmaları yürütür.

C) Üye Kayıt Defterini tutar.

PLANLAMA VE İHTİSAS KOMİSYONLARIYLA İLİŞKİLER SEKRETERİ

MADDE 24.

B) Etkinliklerle ilgili dönemsel planlamaları hazırlar ve yürütme kuruluna sunar.

C) Yürütme kurulu kararı ile oluşturulan komisyon ve danışma organları ile, yürütme kurulu arasındaki ilişkiyi kurar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İDARİ VE MALİ İŞLER

BİRİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE 25: A) Mevzuat ve günün koşullarını göz önünde bulundurarak, yürütme kurulu kararıyla gerekli muhasebat yöntemi oluşturulur.

B) Bankalardan para çekme işlemi, başkan ve mali sekretere ait çift imza ile gerçekleştirilir. Bu yetki, özel düzenleme ile yürütme kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından olmak kaydıyla, başkalarına devredilebilir.

C) Gelecek olan havale ve koliler ile tebligatlar, yürütme Kurulunun tayin edeceği görevlilerce alınabilir.

 

BÜTÇE

MADDE 26: Engelliler  Meclisi harcamaları, Kent Konseyi bütçesinden karşılanır ve Kent Konseyinin bütçe harcamaları prosedürü uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

İDARİ İŞLEMLER

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE 27. A) Üye Kayıt Defteri: üye olanların bilgileri sırasıyla bu deftere işlenir.

B) Karar Defteri: yürütme Kurulunun kararları, tarih ve numara sırası ile, bu deftere yazılır ve kararların altı Üyeler tarafından imzalanır.

C)Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: gelen ve giden evrak, bu deftere tarih ve numara sırası ile, işlenir. Gelen evrakın aslı ile, giden evrakın kopyası, dosyasında saklanır.

D)İşletme Defteri: alınan bütün paraların, alındıkları ve harcanan paralarında, verildikleri yerler, bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler, özel dosyasında muhafaza edilir.

 

SEKRETERYA HİZMETLERİ

MADDE 28.  Engelliler Meclisi’nin sekretarya hizmetleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından önerilecek ve Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürütecek personel bu çalışmalarında Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu başkanına karşı sorumlu olacaktır.Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelliler Meclisinin  çalışmaları için gereken mekân ve diğer büro gereksinimlerini karşılayacaktır.

BEŞİNCİ KISIM

YÜRÜRLÜK

MADDE 29: Bu yönerge Beşiktaş  Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönergenin kabulünden itibaren, kazanılmış hak niteliğindeki düzenlemelerin dışında kalan bütün uygulamalar, 60 günlük süre içerisinde, yönergeye uygun hale getirilir. Bu işlemi yapmaya, yürütme kurulu yetkilidir.

İş bu yönerge 29 asıl ve 1 geçici madde halinde 20.03.2015 tarihli Beşiktaş kent konseyi genel kurulunda  kabul edilmiştir.

 

 
 
     MAXI WEB TASARIM ®